Základná škola – CENTRUM I. Odstránenie nevyhovujúceho stavebo – technického stavu

Základná škola – CENTRUM I. Odstránenie nevyhovujúceho stavebo – technického stavu

Názov stavby:        Základná škola – CENTRUM I. Odstránenie nevyhovujúceho stavebo – technického stavu

Charakter stavby:  stavebné úpravy

Účel:                     zateplenie, stavebné úpravy

                    Miesto:                 Hnúšťa

Objekt sa nachádza v areály základnej školy v Hnúšti. Budova je mnohouholníkového pôdorysného tvaru s vnútorným átriom. Budova je dvojpodlažná, čiastočne podpivničená s plochou strechou. Druhé nadzemné podlažie je v budove riešené v jednej časti, nad severným krídlom. Z konštrukčného hľadiska je budova riešená z konštrukčného nosného systému MS-RP. Prístup k objektu je zo spevnených plôch v rámci areálu školy. Hlavný vstup do budovy je zo západnej strany. Vedľajšie vstupy sú riešené zo severonej strany, z južnej a z priestoru vnútorného átria vedie do budovy ďalších päť vstupov.

 

V novom návrhu dochádza k riešeniu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, objektu a zlepšeniu tepelno-technických vlastností konštrukcií. Projekt pre realizáciu stavby rieši zateplenie objektu, výmenu výplní okenných otvorov, exteriérových dverí, výmenu, respektíve doplnenie požiarnych dverí, sanáciu hydroizolačnej funkcie plochej strechy a zároveň zateplenie plochej strechy. Z požiarneho hľadiska budú ďalej na budove zhotovené nové požiarne rebríky na prístup na strechu.

Zo strechy bude asanovaná pôvodná asfaltová krytina, prípadne nečistoty a následne vyhotovené nové spády strechy. Atiky budú nadvýšené. Nová spádová vrstva strechy tvorí zároveň tepelnoizolačnú doplnenú vrstvu.

Objekt bude zateplený tepelnoizolačným systémom Baumit PROFI hr. Podľa tepelno-technického posudku.

Podrobnejšie technické riešenie nového stavu je predmetom ďalšej, výkresovej časti PD.