História ateliéru Aproving s.r.o.

 

 

Ateliér založil v roku 2002 Ing. Roman Vaľo – absolvent Stavebnej fakulty TU v Košiciach. V práci sú využívané bohaté skúsenosti nadobudnuté dlhoročnou praxou v rodinnom prostredí, nakoľko Ing. Roman Vaľo je pokračovateľom tradície činnosti v stavebníctve svojich rodinných predchodcov. Na začiatku činnosti sa ateliér v skromných podmienkach a v obmedzenom počte osôb snažil presadiť na trhu v regióne.

V roku 2005 sa stálou členkou ateliéru stala  Mgr. Klaudia Vaľová, ktorá zabezpečuje prípravu projektov Protipožiarneho zabezpečenia stavieb a venuje sa činnosti v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Rok 2005 bol pre ateliér prelomový najmä v tom, že hlavní členovia ateliéru úspešne absolvovali autorizačné skúšky v SKSI a stali sa autorizovanými inžiniermi, čo podstatne ovplyvnilo činnosť a rozsah ponúkaných služieb ateliéru v oblasti komplexnej projektovej prípravy. Stálym členom ateliéru je aj Dušan Vaľo, ktorý sa venuje činnosti stavebného dozoru na akciách vyprojektovaných ateliérom ako aj na množstve individuálnych akcií, ktoré sú podmienené jeho dlhoročnou praxou v oblasti investičnej výstavby a inžinierskej činnosti.

    V roku 2008 došlo k zmene právnej formy a vznikla firma Aproving s.r.o., ktorá v plnej miere obsahu a rozsahu pokračuje plnohodnotne v predošlej činnosti ateliéru. V tomto roku sa ateliér presťahoval do vlastných zrekonštruovaných priestorov na Svätoplukovej ulici č.13 v Rimavskej sobote, čím sa vytvorili vhodné a adekvátne podmienky pre prácu zamestnancov a autorizovaných osôb ateliéru.

. Súčasne firma neustále investuje do rozvoja ateliéru a do výpočtovej 

    V súčasnosti má ateliér 12. Ateliér stabilne spolupracuje na príprave projektov aj s profesiami v oblasti statika, elektroinštalácie, technológmi a projektantami dopravných stavieb aby bola činnosť na príprave projektov komplexná.  Súčasne firma neustále investuje do rozvoja ateliéru a do výpočtovej techniky, vďaka čomu ateliér patrí v súčasnosti medzi moderne vybavené ateliéri v regióne.