Úprava varejného priestranstva v obci Hrachovo

Úprava varejného priestranstva v obci Hrachovo

Názov stavby:        Úprava varejného priestranstva v obci Hrachovo

Účel:                     stavebné úpravy

                    Miesto:                 Hrachovo

Návrh rieši priestor v obce Hrachovo na ulici Sama Vozára na p.č. 154/3, 154/4, 154/8, k.ú. Hrachovo, okres Rimavská Sobota. Na malej ploche vnáša do obecnej, v súčasnosti intenzívne urbanizovanej obce chýbajúci prvok - miesto spoločenského stretávania obyvateľov. Navrhovaná je úpravy verejného priestranstva úpravou spevnených plôch s prvkami drobnej architektúry, plochami parkovej zelene, oporného múru s oplotením a úpravy nadzemnej časti jestvujúcej studne.