Stavebné úpravy - zvýšenie technického a energetického štandardu ZŠ ŠM Daxnera v Rimavskej Sobote

Stavebné úpravy - zvýšenie technického a energetického štandardu ZŠ ŠM Daxnera v Rimavskej Sobote

Názov stavby:        Stavebné úpravy - zvýšenie technického a energetického štandardu ZŠ ŠM Daxnera v Rimavskej Sobote

Charakter stavby:  stavebné úpravy

Účel:                     zateplenie, stavebné úpravy

                    Miesto:                 Rimavská Sobota

Objekt základnej školy sa nachádza v Rimavskej Sobote. Budova je mnohouholníkového pôdorysného tvaru s malým vnútorným átriom. Budova sa skladá z viacerých dilatačných celkov. Jednotlivé dilatačné celky sú jedno, dvoj, troj a štvorpodlažné s plochou strechou. Budova nie je podpivničená. Skladá sa z dilatačných celkov pracovne označených písmenami A, B, C, D1, D2, E. Z konštrukčného hľadiska je budova riešená z konštrukčného nosného systému MS-RP. Prístup k objektu je zo spevnených plôch v rámci areálu školy. Hlavný vstup do budovy je z juhozápadnej strany. Vedľajšie vstupy sú riešené zo severozápadnej strany, z vnútorného nádvoria a z terás na juhovýchodnej strane. Celkovo sa na 1.nadzemnom podlaží nachádza 16 vstupov do budovy.

Dispozičné riešenia jednotlivých podlaží sú zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. Na 1.nadzemnom podlaží sa nachádza hlavný vstup, komunikačná hala, priestory kuchyne s príslušenstvom, telocvičňa s príslušenstvom, vedenie školy, šatne žiakov, a v pavilóne B učebne.  Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto priestory: v pavilónoch B a C sú kmeňové učebne s kabinetmi, WC chlapci, WC dievčatá, ďalej v pavilóne A je jednáleň, a špecializované učebne (napr. hudobnej výchovy ...). Na 3. a 4. Nadzemnom podlaží sa nachádzajú učebne, komunikačné priestory, WC dievčatá, WC chlapci, WC učitelia, upratovačka, kabinety, atď.

V objekte sa celkovo nachádza šesť hlavných komunikačných chodísk. Ďalšie sú pomocné vyrovnávajúce, hlavne pri vstupoch do objektu.

Stecha je na celom objekte plochá, s asfaltovou krytinou. Presvetlenie vnútorných komunikačných priesorov je riešené malým vnútorným átriom a strešnými svetlíkmi, ktoré sa nachádzajú v strešnej konštrukcii sekcie A a D1.

 

V novom návrhu dochádza k riešeniu zlepšenia tepelno-technického stavu, objektu a k zlepšeniu tepelno-technických vlastností konštrukcií, ďalej k riešeniu havarijného stavu zatekania výťahovej šachty, k novému izolovaniu jestvujúcich plochých striech. Projekt pre stavebné povolenie ďalej rieši zateplenie objektu, výmenu výplní okenných otvorov, exteriérových dverí, výmenu, riešenie objektu z hľadiska požiarnej bezpečnosti doplnením požiarnych prebríkov, sanáciu hydroizolačnej funkcie plochej strechy.

Objekt bude zateplený tepelnoizolačným systémom Baumit PROFI hr. podľa tepelno-technického posudku.

Podrobnejšie technické riešenie nového stavu je predmetom ďalšej časti PD.