Senník, Agrokres s.r.o. - Krokava

Senník, Agrokres s.r.o. - Krokava

Názov stavby:        Senník, Agrokres s.r.o. - Krokava

Charakter stavby:  novostavba

Účel:                     Senník

                    Miesto:                 Krokava

         Novostavba prístreška bude realizovaná na mieste, kde sa v súčasnosti nachádza časť objektu, ktorý je potrebné demolovať.

         Objekt sa nachádza v lokalite so značným prevýšením terénu, preto je potrebné previesť výkopové práce a následné vykonať násypy, ktorých objem je v rovnakom pomere.

Základy objektu sú tvorené z betónových pásov na ktoré sú uložené debniace tvarovky PREMAC DT 400. Z dôvodu stupňovitosti terénu je konštrukcia základov v pozdĺžnom smere stupňovitá.

         Konštrukcia prístreška je tvorená z oceľových stĺpov kruhového prierezu na ktoré je uložený oceľový nosný trám podopierajúci strešnú konštrukciu. Zvislé stĺpy sú vzájomne stužené oceľovými prútmi uloženými v horizontálnych ložných škárach.

         Obvodové murivo objektu je z hľadiska horizontálneho členenia riešené dvojako. Do 1m sú na železobetónovú platňu uložené debniace tvarovky PREMAC DT 300 (4 rady x250mm). Ďalej je do výšky 3m (od výškovej úrovne 1m) vyhotovené murivo z plných pálených tehál.

         Nad obvodovým murivom sa nachádza štvorhranné pozinkované pletivo s rozmerom oka 50mm, slúžiace ako vzdušná bariéra objektu. Pletivo je po obvode ukotvené do zvislých nosných stĺpov ako aj do stužujúcej pásoviny Fe 10x3mm. Z dôvodu ľahšieho a plynulejšieho prístupu do objektu sa pletivo nenachádza nad  vstupnými drevenými vrátami, v oboch smeroch.

         Vstup do objektu je riešený drevenými dvernými vrátami ktoré sa nachádzajú vo vzájomne protiľahlých stranách. Zárubeň dverí je ukotvená do muriva len po bočnom ostení (bez prekladový otvor).            

         Strešná konštrukcia je riešená ako oceľová. Dimenzie, rozmery a prierezy jednotlivých prvkov viď statický posudok. Strešná krytina je navrhovaná z trapézového plechu.

         Odvedenie dažďovej vody je riešené PREMAC produktmi odvodňovacieho systému. Po obvode objektu sú umiestnené a vyspádované betónové priekopové tvárnice PREMAC TBM 1-60. Pred vstupnými dvernými otvormi sú umiestnené odvodňovacie žľaby PREMAC BIRCOplus