Rekonštrukcia Základnej školy P.K. Hostinského, Rimavská Sobota

Rekonštrukcia Základnej školy P.K. Hostinského, Rimavská Sobota

Názov stavby:        Rekonštrukcia Základnej školy P.K. Hostinského, Rimavská Sobota

Charakter stavby:  stavebné úpravy

Účel:                     zateplenie, stavebné úpravy, nadstavba strechy

                    Miesto:                 Rimavskś Sobota

Objekt sa nachádza v priestoroch základnej školy P.K. Hostinského. Budova je mnohouholníkového pôdorysného tvaru. Budova je dvojpodlažná, nepodpivničená s novou sedlovou strechou s nízkym spádom strechou. Z konštrukčného hľadiska je budova pozdĺžneho nosného systému, s nosnými obvodovými stenami, s vnútornými nosnými stenami. Prístup k objektu je zo spevnených plôch vrámci areálu školy. Hlavný vstup do budovy je z juho - západnej strany. Vedľajšie vstupy sú riešené zo severo - západnej strany. Dispozične je objekt riešený z 1.nadzemného podlažia v ktorom je hlavná komunikačná hala, z ktorej sa vchádza do jednotlivých miestností školy. Nachádzajú sa v budove dve komunikačné schodiská, ktoré sú dvojramenné, doskové. Budova je tvarovo symetrická.

V novom návrchu dochádza k vytvoreniu novej strešnej konštrukcie z ľahkých drevených priehradových väzníkov. Strecha bude osadená na novovytvorených železobetónových stužujúcich vencoch. Pôvodné vykonzolované časti strechy budú asanované. Asanácie riešiť podľa realizačnej PD. Nová krytina strechy je ľahká plechová veľkoformátová krytina. Objekt bude zateplený tepelnoizolačným systémom Baumit open plus hr. Podľa tepelno-technického posudku. Projekt ďalej rieši výmenu výplní otvorov a zateplenie strechy.

Podrobnejšie technické riešenie nového stavu je predmetom ďalšej časti PD.