Rekonštrukcia Základnej školy - Klenovec

Rekonštrukcia Základnej školy - Klenovec

Názov stavby:        Rekonštrukcia Základnej školy - Klenovec

Charakter stavby:  stavebné úpravy

Účel:                     zateplenie, stavebné úpravy

                    Miesto:                 Klenovec

Riešené územie základnej školy sa nachádza v Klenovci, na p.č. 436/2, k.ú. Klenovec.

    Cieľom PD je spracovanie opráv, zateplenia a realizácie novej strešnej krytiny objektu. Po realizácii opráv a udržiavacích prác dôjde preukázateľne podľa spracovaného tepelno-technického posúdenia k zníženie energetickej náročnosti prevádzky objektu ZŠ. Projekt je spracovaný na úrovni pre stavebné povolenie.