Rekonštrukcia Špeciálnej základnej školy, Bottova ulica č.13 v Rimavskej Sobote

Rekonštrukcia Špeciálnej základnej školy, Bottova ulica č.13 v Rimavskej Sobote

Názov stavby:        Rekonštrukcia Špeciálnej základnej školy, Bottova ulica č.13 v Rimavskej Sobote

Charakter stavby:  stavebné úpravy

Účel:                     zateplenie, stavebné úpravy

                    Miesto:                 Rimavská Sobota

V novom stave SO-01 Pavilónu A dôjde k odstráneniu vlhkosti zo spodnej stavby a dodatočnému izolovaniu spodnej stavby proti zemnej vlhkosti. Ďalej budú obnovené všetky záchody formou výmeny všetkých zariaďovacích predmetov a povrchových úprav. Fasáda bude nanovo riešená kompletným sanačným systémom.

Odstránenie vlhkosti v suteréne bude riešené viacerými krokmi. Objekt bude po obvode z vonkajšej strany obkopaný a nanovo zaizolovaný. Hydroizolácia bude z vonkajšej strany chránená ochrannou vrstvou z vodeodolného polystyrénu. Vlhkosť bude odvádzaná drenážnym systémom. Z vnútornej strany bude použitý systém plošnej izolácie injektážou, pod všetkými nosnými múrmi objektu. Následne budú ošetrené všetky nosné konštrukcie zvislých stien a stropov a sanované novými sanačnými omietkami.

Obnova záchodov bude riešená výmenou zariaďovacích predmetov TZB a výmenou nášlapných vrstiev podláh a obkladov stien z keramických dlažieb a keramických obkladov, pod ktoré budú aplikované náterové hydroizolačné vrstvy. Všetky rozvody TZB záchodov budú vymenené, podrobnejšie v samostatnej časti PD.

Vzhľadom k tomu, že objekt je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok a tvarovému členeniu fasády nemôže byť zateplený z vonkajšej strany. Bude zateplený vyrolovaním tepelnoizolačných pásov z minerálnych vĺn v podkrovných priestoroch.

Kapacita žiakov v pavilóne A je stanovená podľa informácií vedenia školy. Celkový počet detí je 96.

Na úrovni 1.np je v triedach 32 detí a na 2.np je 64 detí. Ťažko zdravotne postihnutých detí je pri tom 25% z celkového počtu.

Podľa vyhlášky 532 z 8. júla 2002, je stanovený počet zariaďovacích premetov na úrovni 1.np pre dievčatá 1 záchodová kabínka a chlapcov 1 záchodová kabínka a 1 pisoárové státie. Záchodová kabínka pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je združená s kabínkou WC dievčat na úrovni 1.np.

Na úrovni 2.na je pre 64 detí dve záchodové kabínky pre dievčatá a jedna záchodová kabínka s jedným pisoárovým státím pre chlapcov.

 

V novom stave SO-02 Pavilónu B budú obnovené všetky záchody formou výmeny všetkých zariaďovacích predmetov a povrchových úprav. Fasáda bude nanovo riešená kompletným sanačným systémom.

Obnova záchodov bude riešená výmenou zariaďovacích predmetov TZB a výmenou nášlapných vrstiev podláh a obkladov stien z keramických dlažieb a keramických obkladov, pod ktoré budú aplikované náterové hydroizolačné vrstvy. Všetky rozvody TZB záchodov budú vymenené, podrobnejšie v samostatnej časti PD.

Vzhľadom k tomu, že objekt je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok a tvarovému členeniu fasády nemôže byť zateplený z vonkajšej strany. Bude zateplený vyrolovaním tepelnoizolačných pásov z minerálnych vĺn v podkrovných priestoroch. Projektová dokumentácia nerieši výmenu okien.

Kapacita žiakov v pavilóne B je stanovená podľa informácií vedenia školy. Celkový počet detí je 27.

Ťažko zdravotne postihnutých detí je pri tom 25% z celkového počtu.

Podľa vyhlášky 532 z 8. júla 2002, je stanovený počet zariaďovacích premetov na úrovni 1.np pre dievčatá 1 záchodová kabínka a chlapcov 1 záchodová kabínka. Záchodová kabínka pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je združená s kabínkou WC dievčat na úrovni 1.np.

 

V novom stave SO-03 Pavilónu C budú obnovené všetky záchody formou výmeny všetkých zariaďovacích predmetov a povrchových úprav. Fasáda bude nanovo riešená kompletným sanačným systémom.

Obnova záchodov bude riešená výmenou zariaďovacích predmetov TZB a výmenou nášlapných vrstiev podláh a obkladov stien z keramických dlažieb a keramických obkladov, pod ktoré budú aplikované náterové hydroizolačné vrstvy. Všetky rozvody TZB záchodov budú vymenené, podrobnejšie v samostatnej časti PD.

Vzhľadom k tomu, že objekt je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok a tvarovému členeniu fasády nemôže byť zateplený z vonkajšej strany. Bude zateplený vyrolovaním tepelnoizolačných pásov z minerálnych vĺn v podkrovných priestoroch. Projektová dokumentácia nerieši výmenu okien.

Kapacita žiakov v pavilóne C je stanovená podľa informácií vedenia školy. Celkový počet detí je 16.

Ťažko zdravotne postihnutých detí je pri tom 25% z celkového počtu.

Podľa vyhlášky 532 z 8. júla 2002, je stanovený počet zariaďovacích premetov na úrovni 1.np pre dievčatá 1 záchodová kabínka a chlapcov 1 záchodová kabínka. Záchodová kabínka pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je združená s kabínkou WC dievčat na úrovni 1.np. Ďalej je riešené samostatné WC pre učiteľov a upratovačka.

 

Projektová dokumentácia objektu SO-04 Dažďová kanalizačná prípojka rieši spôsob odkanalizovania dažďových vôd zo strechy Pavilónu A. Odvádzanie dažďových vôd bude riešené vsakovaním systémom Elwa Blok na pozemku investora. Po presnom zameraní v bode napojenia je potrebné upraviť spád dažďovej prípojky.