Prístavba Základnej školy Uzovská Panica I. a II.etapa

Prístavba Základnej školy Uzovská Panica I. a II.etapa

Názov stavby:        Prístavba Základnej školy Uzovská Panica I. a II.etapa

Charakter stavby:  prístavba

Účel:                     Prístavba Základnej školy Uzovská Panica I. a II.etapa

                    Miesto:                 Uzovská Panica

Projektová dokumentácia je spracovaná na úrovni pre stavebné povolenie. Projekt rieši prístavbu Sociálnych miestností v I.etape – umyváreň – WC chlapci a dievčatá. Projektová dokumentácia nemení účel využívania jestvujúceho objektu. Predmetnú stavbu nového stavu tvorí objekt obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Nachádza sa na p.č. 318, 319 v k.ú Veľký Blh. Objekt je jednopodlažný nepodpivničený. Podstrešné priestory nie sú využívané. Strecha je plochá s 1% spádom. A je riešená dočasne. Na 1.nadzemnom podlaží sa nachádza chodba, umyváreň – WC dievčatá, umyváreň – WC chlapci. Prístavbou v II. Etape budú vytvorené soc. Zariadenia pre učiteľov, dve triedy, satne, zborovňa..... Toto je ale predmetom riešenia projektovej dokumentácie II. Etapy. Ako príloha TS je vložená koncepcia riešenia II. Etapy vo forme štúdie.