Prevádzková budova fy. Realstav, Cintorínska ulica, Rimavská Sobota

Prevádzková budova fy. Realstav, Cintorínska ulica, Rimavská Sobota

Názov stavby:        Prevádzková budova fy. Realstav, Cintorínska ulica, Rimavská Sobota

Charakter stavby:  novostavba

Účel:                     polyfunkčná budova

                    Miesto:                 Cintorínska ulica, Rimavská Sobota

 

 

Projektová dokumentácia rieši objekt prevádzkovej budovy firmy Real-Stav. Objekt sa nachádza na parcele č. 509/43 v kat. území Rimavská Sobota. Objekt je dvojpodlažný s využívaným podkrovným priestorom, osadený do rovinatého, respektíve mierne svahovitého teréne. Na prízemí sa nachádzajú tieto priestory: vstupná podesta, chodba, kuchynka, schodisko, WC s predsieňou, upratovačka a kancelária. Hlavným komunikačným priestorom v dome je chodba so schodiskom, umiestnená centrálne v pôdoryse. Hlavný vstup do objektu je z čelného pohľadu cez vstupnú terasu, prekrytú markízou ľahkej konštrukcie.

V podkrovných priestoroch sa nachádzajú tieto miestnosti: schodisko, kancelária s kuchynským kútom a WC so sprchou.

Prevádzková budova je konštrukčne riešená priečnym nosným systémom s murovanými obvodovými nosnými stenami. Murovaný je z presných tvárnic z pórobetónu. Bude založený na základových pásoch na zhutnenom štrkovom lôžku. Strešná konštrukcia je šikmá, sedlová s ľahkou strešnou krytinou, drevenej, krokvovej konštrukcie. Stropná konštrukcia bude z montovaného stropu z nosníkov a vložiek. Objekt je výškovo osadený vo svahovitom teréne. Obvodové steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom