Polyfunkčná budova, Gorkého ulica, Rimavská Sobota

 Polyfunkčná budova, Gorkého ulica, Rimavská Sobota

Názov stavby:        Polyfunkčná budova, Gorkého ulica, Rimavská Sobota

Charakter stavby:  novostavba

Účel:                     zdravotnícke zariadenie

                    Miesto:                 Gorkého ulica, Rimavská Sobota

Stavba sa nachádza v meste Rimavská Sobota na ul. Gorkého, p.č. 529/106, 529/107, 529/108, k.ú. Rimavská Sobota. Priestor je z juhu vymedzený miestnou komunikáciu ul. Gorkého, zo západu objektom bývalej jedálne, z východu objektom ubytovne MSBS a zo severu objektom Energobytu. Prístup k priestoru plánovanej výstavby je po miestnej komunikácii.

Stavba polyfunkčného objektu je obdĺžnikového pôdorysu, dvojpodlažná a nepodpivničená. Pred objektom sú navrhované spevnené plochy pre príjazd vodidiel zdravotnej služby a parkovanie pacientov na parkovisku o počte – 4ks. Na ďalšie parkovanie bude využívané priľahlé parkovisko a účelové miestne komunikácie. Hlavný vstup do ordinácií je z priečelia objektu a do obytnej časti z východnej strany objektu. Objekt bude napojený na inžinierske siete v plnom rozsahu.

Prízemie objektu bude využívané pre zdravotnícke účely, a to ako ordinácia stomatológa, traumatológa a všeobecného lekára s príslušenstvom. Na poschodí objektu budú vytvorené 4 samostatné prenajímateľné priestory, ktoré budú využívané na obchodné, prípadne kancelárske účely. Vstupy do oboch priestorov sú nezávisle a oddelené. V objekte sa počíta s inštaláciou výťahu (projektová dokumentácia rieši osadenie výťahového systému len schematicky, s ohľadom na základné technické požiadavky výrobcu a dodávateľa výťahu. Konštrukčné riešenie nie je súčasťou tejto dokumentácie).Stavba je navrhnutá tak aby bola sprístupnená aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Vzľhladom na záber jestvujúcej zelene je uvažovaná výsadba novej zelene v objekte SO-09: Sadové úpravy.