Objekty pre skladovanie hospodárskych hnojív, Ratková

Objekty pre skladovanie hospodárskych hnojív, Ratková

Názov stavby:        Objekty pre skladovanie hospodárskych hnojív, Ratková

Charakter stavby:  novostavba

Účel:                     Objekty pre skladovanie hospodárskych hnojív

                    Miesto:                 Ratková

Stavba sa skladá z niekoľkých objektov a nachádza na parcelách číslo 1078/3, 1078/2, 1960/1, k. ú. Ratková.

Popis stavby: Skladovací priestor hospodárskych hnojív bude mat kapacitu 3000 m3. Objekt bude realizovaný po obvode z prefabrikovaný ŽB dielcov IZT 123/10. Prestrešenie bude zrealizované montovaným prefabrikovaným halovým systémom Huprohaly. Objekt bude opatrený monitorigom priesakov hnojovky do podzemných vôd. Z objektu bude vedená kanalizácia do Hnojovkovej žumpy s kapacitou 600m3. Hnojovková žumpa bude realizovaná z monolitického betónu, uzavretá panelmi Spiroll. Ako hydroizolácia budú použité PVC fólie Fatrafol. Žumpa bude sondovaná monitorovacím systémom kontrolujúcim úniky.