Návrh interéru Daňového úradu, Rimavská Sobota

Návrh interéru Daňového úradu, Rimavská Sobota

Názov stavby:        Návrh interéru Daňového úradu, Rimavská Sobota

Charakter stavby:  štúdia

Účel:                     prestavba

                    Miesto:                 Rimavská Sobota

       Na základe požiadavky investora bola spracovaná predmetná interierová štúdia prestavby miestnosti prvého kontaktu DÚ v Rimavskej Sobote. Hlavným cieľom prestavby je vytvorenie vyhovujúcich priestorov pre prvý kontakt s daňovníkom, nakoĺko jestvujúce priestory svoj účel nespĺňajú.

       Štúdia je zameraná na vytvorenie priestoru, ktorý by reprezentoval funkciu DÚ a umožnil prvý kontakt s daňovníkom na prislúchacej úrovni a vytvoril dobrý dojem pri jednaní. Predbežne navrhnuté interierové prvky sú zrejmé s priloženej výkresovej dokumentácie. Pri návrhu bol rešpektovaný jestvujúci stav a nový návrh vytvára kompaktný funkčný celok miestnosti prvého kontaktu s vestibulom. Návrh uvažuje aj so skutltúrnením jestvujúceho átria, čím sa vytvorí kľudová a oddychová zóna pre zamestnancov DÚ.

       Vestibule je členený na viacero funkčných na seba nadvezujúcich častí. V strede je radiálne umiestnené sedenie pre čakajúcich daňovníkov. V pohľade vľavo od hlavného vstupu do DÚ je umiestnená diskrétna zóna pre daňovníkov na dopĺňanie alebo vypisovanie daňových priznaní. V zadnej časti vľavo je umiestnená informačná tabuľa DÚ. Za informačnou tabuľou sa vytvorí priručný skladová priestor.

       V pohľade vpravo od vstupu do DÚ je umiestnená miestnosť prvého kontaku s kompletným príslušenstvoom. Ja navrhnutá tak aby v exponomvanom čase podávania daňových priznaní, kedy je návštevnosť DÚ maximálna bola možná práca aj ďalších pomocných pracovných síl.

       O koncepcii prestavby vypovedajú verne priložené spracované vizualizácie novonavrhovaného stavu.