Nájomné bytové domy nižšieho štandardu – 2x4. b.j.

Nájomné bytové domy nižšieho štandardu – 2x4. b.j.

 

Názov stavby:        Nájomné bytové dom nižšieho štandardu 2x4 b.j.

Charakter stavby:  novostavby

Účel:                     bytové domy nižšieho štandardu

                    Miesto:                 Hodejov

 

Objekty sú radové, dvojpodlažné so stenovým, priečnym nosným systémom, murované z pórobetónových tvaroviek Ytong. Strecha je riešená ako valbová. Zastrešenie bude realizované ľahkou strešnou plechovou krytinou. Konštrukcia strechy bude riešené z drevených klincovaných väzníkov. Vstupy do bytov sú osobitné zvlášť pre každý byt z vonkajšieho priestoru. Objekty sa nachádzajú na rovinatom teréne. Vnútorná podlaha bude osadené výškovo nad terénom min. 300 mm. Jednotlivé byty budú vykurované lokálne, každá bytová jednotka zvlášť, vnútornými vstavanými pieckami.