Maloobchodná predajňa a pneuservis Matador

Maloobchodná predajňa a pneuservis Matador

Názov stavby:        Maloobchodná predajňa a pneuservis Matador

Charakter stavby:  prestavba

Účel:                     Maloobchodná predajňa a pneuservis Matador

                    Miesto:                 Rimavská Sobota

Projektová dokumentácia je spracovaná na úrovni pre stavebné povolenie. Projekt rieši prestavbu predajne Matador na pneuservis s prísklušným skladom pneumatík a predajňu pneumatík s príslušenstvom. Účel využitia objektu ostáva zachovaný. Objekt je riešený ako jednopodlažný s plochou strechou. Pôvodná strecha je asanovaná. Krytinu strechy tvoria asfaltové pásy. Vstupy do objektu sú orientované z dvora areálu. Vnútorný areál stavby bude otvorený. Na spevnených plochách sa vytvoria štyri parkovacie miesta pre osobné automobily. Bude vybudovaný zachytávač olejov a ropných látok. Objekt z ľavej strany susedí z objektom dielní nachádzajúcim sa na susednej parcele. Nachádza na parcele č. 2548, 2549 v k.ú. Rimavská Sobota.