Bytové domy nižšieho štandardu

Bytové domy nižšieho štandardu

Názov stavby:        Bytové dom nižšieho štandardu

Charakter stavby:  novostavby

Účel:                     bytové domy nižšieho štandardu

                    Miesto:                 Hostice - 2x8 b.j.

                                                Rimavská Seč - 8 a 12 b.j.

                                                Hodejov - 2x10 b.j.

                                                Belina - 10 b.j.

                                                Lenartovce - 10 b.j.

                                                Tacty - 2x6 b.j.

Objekty sú radové, jednopodlažné a dvojpodlažné so stenovým, priečnym nosným systémom, murované z pórobetónových tvaroviek Ytong. Strecha je riešená ako valbová. Zastrešenie bude realizované ľahkou strešnou plechovou krytinou. Konštrukcia strechy bude riešené z drevených klincovaných väzníkov. Vstupy do bytov sú osobitné zvlášť pre každý byt z vonkajšieho priestoru. Objekty sa nachádzajú na rovinatom teréne. Vnútorná podlaha bude osadené výškovo nad terénom min. 300 mm. Jednotlivé byty budú vykurované lokálne, každá bytová jednotka zvlášť, vnútornými vstavanými pieckami.