Bytové domy bežného štandardu - 2x4 b.j., Jesenské

Bytové domy bežného štandardu - 2x4 b.j., Jesenské

Názov stavby:        Bytové domy bežného štandardu - 2x4 b.j., Jesenské

Účel:                     novostavba

                    Miesto:                 Jesenské

Stavba sa nachádza v obci Jesenské ul. Záhradnej, p.č. 43/3, 43, 44/23, k.ú. Jesenské. Priestor je z juhu vymedzený je vymedzený nezastavanou parcelou, zo západu rodinného domu a trafostanice, z východu záhradami rodinných domov a zo miestnou komunikáciu ulice Záhradnej. Prístup k priestoru plánovanej výstavby je po miestnej komunikácii  -  ulica Záhradná.

Stavba Bytových domov je riešená ako výstavba dvoch identických bytových domov so 4 bytovými jednotkami. Stavba bytového domu je nepravidelného pravouhlého pôdorysu, dvojpodlažná a nepodpivničená. Za objektom sú navrhované spevnené plochy pre príjazd a parkovanie vodidiel obyvateľov bytovky v počte 1 parkovacie miesto na 1 byt – spolu 2x4 = 8 miest.. Hlavný vstup do objektu je z priečelia objektu. Objekt bude napojený na inžinierske siete v plnom rozsahu mimo splaškovej kanalizácie čo bude riešené vybudovaním vlastnej žumpy. Návrh je riešený tak aby bolo možné napojenie bytových domov  na budúcu uvažovanú výstavbu obecnej splaškovej kanalizácie.

Hlavný vstup riešený na severnej strane objektu. Na vstupe budú umiestnené poštové schránky prístupné z exteriéru pre poštových doručovateľov a z interiéru pre obyvateľov bytovky. Vo vstupnej chodbe na prízemí objektu je riešené dvakrát zalomené schodisko, železobetónové, s dvoma medzipodestami. Na prízemí a pochodí bytových domov sa budú nachádzať po 2 bytové jednotky. Každá bytová jednotka je vybavená vlastnou komorou s kotlom prístupnou zo spoločnej chodby v schodisku. V bytovej jednotke budú riešené miestnosti nasledovného charakteru: chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa s jedálňou, izba, obývacia izba, spálňa a balkón. Všetky byty sú 3-izbové s obytnou kuchyňou. Plošne a dispozične sú identické riešené ako symetrické. Hygienické zariadenia bytu budú odvetrané nútene cez spoločné jadro nad strechu objektu. Pri objekte bude riešené prístrešok na uskladňovanie komunálneho odpadu tak, aby každá bytová jednotka vlastnila vlastnú nádobu na odpady – t.j. 2x4 odpadové nádoby.

Vzľhladom na záber jestvujúcej zelene je uvažovaná výsadba novej zelene v objekte SO-09: Sadové úpravy.