31.05.2009 08:42

Vládny program zatepľovania

Vládny program zatepľovania

Pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budov na bývanie a zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy na občanov Slovenskej republiky vláda SR vyhlasuje „Vládny program zatepľovania“ . Program definuje podmienky pre podporu znižovania energetickej náročnosti budov na bývanie.

Poskytovaťeľom podpory podľa tohoto programu je MVaRR SR, ktoré v súlade s §10 zákona č.571/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ústredeným orgánom pre tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky a jeho vykonávateľom je Štátny fond rozvoja bývania.

Spoločnosťe Aproving s.r.o. Vám vrámci Vládneho programu zatepľovanie zabezpečí kompletné spracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenie, výkon inžinierskej činnosti počas výstavby a spoluprácu pri podaní žiadosti na získanie finančných prostriedkov z fondu cez ŠFRB.

Viac o fonde sa dozviete na http://www.sfrb.sk/zateplovanie.html

V prípade riešenia investičnej akcie formou komerčného úveru Vám zabezpečia poradenskú činnosť naši partnery z oblasti finančného poradenstva.

—————

Späť


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100